(02640) 220452
ઇતિહાસ
htsvtevtjtt bttk nhrmtr""t vt"ttgttolte r'jtatNvt f:tt

htsvtevtjttlte dtt'e Wvth E.mt. 1650 lte ytmtvttmt dtturnjt JtkNtltt vtaateatbttk dtt'eJtthmt ;thefu `e A*tmttjtB btnthts dtt'e Wvth ctuXt n;tt. `e A*tmttjtB DtKttk s "trbtoMX n;tt. ;tubtltt htKteltwk lttbt ltk'fwkJthctt n;twk. ;tuytu vtKt DtKtt "trbtoMX yltu rltMXtJttlt n;tt. ;tuuytu vtKt `e btt;tt fwG'uJtebttk nhrmtr""tBltt vthbt Wvttmtf n;tt. ;tuytu btt;ttB nhrmtr""tlttk 'Ntolt fhJtt bttxu JtthkJtth Wssilt s;tt. btt;ttB nhrmtr""tlte `""tt yltu yltlgt Ctr³;t:te bttk lte f]vtt «tht ltk'fwkJthcttlte fwFtu E.mt. 1630 bttk vtw*tlttu slbt :tgttu. ;tubtltt slbt:te mtthtgtu htsbttk FtwNte yltu ytltk'tu;mtJt WsJttgttu. btt;tt-rvt;ttlte bttVf vtw*t vtKt 'gttGw yltu "trbtoMX ;tubts 'irJtCt³;t :tNtu yltu mtthtgtu fwGltwk lttbt WssJtG fhNtu ;tuJtwk sgttur;tMteytuyu htSltu fngtwk. ;tubtlttu lttbtfhKt rJt"te ;tubtlte VtuEyu fhe ;tubtltwk lttbt JtuheNttjtB htFtJttbttk ytJgtwk.


mtbtgtltt JtnuKtlte mtt:tu htsfwkJth JtuheNttjtB vtKt bttuxt :t;ttk dtgtt yltu btt;ttrvt;ttltt mtkmfthlttu Jtthmttu vtKt ;tubtltu btGJtt jttdgttu bttk nhrmtr""tBlte vtqS y:tuo Wssultbttk ltk'fwkJthctt mtt:tu rlt;gt s;tt ytJt;tt :tgtt. ;tubtltu vtKt lttltvtKt:te s bttk nhrmtr""t vt{;gtu vtKt yltlgt vt{ubt vt{mthJtt jttdgttu ;t:tt ctth JtMtolte Wkbthltt dttGt 'hbgttlt JtuheNttjtB btt;tt ltk'fwkJthctt mtt:tu JtFt;ttu JtFt;t fwG'uJte nhrmtr""t btt;ttB ltt 'Ntoltt:tuo s;tt su Ftwct s Sntusjttjte ~vt n;twk. ytJtt vtrJt*t ltdthbttk btt;tt lte mtt:tu 'Ntolt fhJtt ytJtJttltwk JtuheNttjtBltu vtKt Ftqct dtbt;twk n;twk. ;tubtlte Wkbthlte mtt:tu ;tubtlte ctwr""tlttu vtKt rJtftmt :t;ttu n;ttu.


btt;tt nhrmtr""tBlttk 'Ntolt btt;tt ltk'fwkJthctt mtt:tu fgtto. ;tubtltu ;tubtlte mtwk'h CttJtltt;btf btwr;to FthuFth mttHtt;t jttdte. ;tu:te ;tuytu Ftwct s ytltk'bttk ytJte dtgtt yltu ltk'fwkJtcttltu vtqAgtwk. ytvtKtt fwG'uJte `e nhrmtr""t ynek fgttk:te ytJgtt? yltu yt mtwk'h btkr'h ftuKtu ctk"ttJgtwk. btt;tt ltk'fwkJthcttyu fngtw ctuxt yt ytvtKttk fwG'uJteltwk btkr'h htS rJt_bthtgtu ctk"ttJgtwk yltu ;tuytu rJt_bthtSlte bttkdtKte:te s ftugtjtt zwkdth Wvth:te yne vt"ttgtto n;tt. ytvtKtt fwG'uJte bttk nhrmtr""t s Au. su:te ytvtKtu ynek ;tubtlttk 'Ntoltt:tuo yltu vtqslt bttxu ytJteyu Aeyu, btt;tt ltk'fwJthcttlttu ytJttu sJttct mttkCtGe JtuheNttjtB rJtatthbttk vtze dtgtt yltu rlt'tuoMt CttJtu cttujgtt. bttk nhrmtr""tB htS rJt_bthtgt mtt:tu ftugtjtt zwkdth Wvth:te Wssilt vt"ttgtto ;ttu Ntwk ytvtKte mtt:tu s htsvtevtjtt lt ytJtu? ytvtKte mtt:tu htsvtevtjtt jtE sEyu ;ttu JtthkJtth 'Ntolt fhJtt ytvtKtu ytxjtu 'wh lt ytJtJtwk vtzu ltu? btwr;toltu mtkcttur"tltu JtuheNttjtB cttujgtt fubt btt;tt ;tbtu btthe mtt:tu htsvtevtjtt ytJtNttu ltu ? cttG JtuheNttjtB ltwk ytJtwk dttkzwDtujtwk cttujtJttltwk mttkCtGe rvt;tt A*tmttjtB ;t:tt btt;tt ltk'fwkJthctt nmte vtzgtt yltu vt{ubt:te fngtwk. ctuxt vt{ubtCttJtltt:te yltu n'gtvtqJtof btt;ttBltwk vtqslt "gttlt:te fheyu ;ttu s~h sdt;tsltlte sdt'kctt bttk nhrmtr""t 'Ntolt ytvtu yltu yu ytvtKte mtt:tu vtKt ytJtu JtuheNttjtB cttujte WXgtt& mttatu s bttk, ;gtthu nwk vtKt mttatt n'gt:te Ctr³;t fheNt yltu bttk nhrmtr""tB ltu btthe mtt:tu htsvtevtjtt jtE sENt.


JtuheNttjtByu vtwSheltu vtwAgtwk btnthts ytvt fuJtwk mbthKt fhtu Atu ;tu sKttJttu ltu ? nwk vtKt ;tbttht subt vtqS fhe btthu ;gttk ;tubtltu jtE sJtt bttkdtwk Awk. vtqShe yu sJttct ytvgttu %ytubt nhrmtr""t gtu ltbt^ yu lttbtlttu svt mbthKt fhw Akw yltu ytvt vtKt yu he;tu s mbthKt fhSu. yt he;tu JtuheNttjtB yu btltbttk Ftqct s ytltk':te nhrmtr""tltwk mbthKt fhe WbtGft:te fngtwk s~h yubt s fheNtwk. yltu bttk nhrmtr""t vt{;gtu fngtwk & nu bttk ytvtlte f]vtt :tNtu ;ttu s~h ytvtltu nwk htsvtevtjtt jtE sENt. :ttuzt r'Jtmt Wssiltbttk hne JtuheNttjtB btt;tt-rvt;tt mtt:tu vttAt Vgtto, ;gtthctt' JtuheNttjtB bttuxt :t;tt dtgtt ;tubt ;tubt ;tubtlte Ctr³;t yltu CttJtltt Jt"t;tt dtgtt yltu btt;tt nhrmtr""tltt vthbt Ct³;t ctlte dtgtt. ;tubtltwk BJtlt vtKt mt'tgt bttlte Wvttmtlttbttk s Jgt;te;t :t;twk.


E.mt. 1652 bttk JtuheNttjtB ltt rvt;tt htS A*tmttjtB lttu mJtdtoJttmt :tgttu. yt mtbtgtu JtuheNttjtB lte Wkbth btt*t 22 JtMtolte n;te. 22 JtMtolte Wkbthu ;tubtlttu htsgttrCtMtuf :tgttu yltu ;tuytu htsvtevtjtt lte dtt'e Wvth ctuXt. ;tubtlte "ttrbtof;tt yltu btt;tt nhrmtr""tlte f]vtt «tht fwltuNtvtqJtof htsgt fthCtth atjttJt;tt. vttu;ttlte lte;te yltu mt'TCttJtltt:te vttu;ttltt htsgtltt mtbtdt{ vt{Sslttultwk r'jt ;tubtKtu B;te jte"twk n;twk. dtt'e vth ctuXt ctt' ;tuytu mtbtgt yltwmtth vttu;ttlte fwG'uJte btt;tt nhrmtr""tlttk 'Ntoltt:tuo s;tt. btt;tt nhrmtr""tyu E.mt. 1657 bttk mJtvlt «tht sKttJgtwk fu, nu cttGf ;tthe yFtkz Ctr³;t:te nwk vt{mtllt :tE Awk ;tthe Nte EaAt Au ;tu nwk SKtwk Awk ;tu:te nwk ;t:tt cteS 'uJt;ttytu vtKt btthe mtt:tu ;ttht rJtk"gttatG vt{'uNtbttk ytJteltu ftgtbt bttxu JtmtJttx fheNtwk. btthe mtt:tu rJthJtu;ttG, btntctGu#h btnt'uJt ytJtNtu. vthk;tw btthe yuf Nth;t Au yltu ;tu yu fu ybtu ;tthe vttAG-vttAG ytJteNtwk vthk;tw, ;tthu vttAt JtGeltu SuJttltwk ltrn. Su ;tw ybtthe yt Nth;tlttu su m:tGu Ctkdt fheNt ;gttk:te ybtu yufvtKt zdtjtwk ytdtG Jt"teNtwk ltrn yltu yuxjtwk s ltrn vtKt ;tthu ;tu m:tGu ybttht m:ttltftu ctlttJtJtt vtzNtu Su btthe Nth;t btkswh ntugt ;ttu btltu htsvtevtjtt jtE sJttlte ;tthe EaAt nwk vtwhe fheNt yltu nJtu ;twk sgtthu Wssilt ytJteNt ;gtthu ;tthe mtt:tu ybtu ytJteNtwk. yuxjtwk fne bttk nhrmtr""t mJtvltbttk:te yk;to"gttlt :tE dtgtt yltu `e JtuheNttjtBlte ytkFttu Ftqjte dtE. ;tuytu bttk nhrmtr""tltwk mbthKt fh;ttk WXe dtgtt yltu mlttlttr' ctt' ;tuytuyu Wssilt sJtt bttxu ;tigtth :tE ;tu ;thV vt{gttKt fgtwo. *tKt r'Jtmtbttk ;tuytu Wssilt vtntukate dtgtt.


Wssilt ltdthebttk sE mlttltrJtr"t:te vthJtthe btt;ttB;tt btkr'hbttk vtqsltrJtr"t fhJtt dtgtt. `e btt;ttB yu JtuheNttjtB lte fmttuxe fhe SuE. vtqSlte su mttbtdt{e jtEltu btkr'hbttk ;tuytu dtgtt n;tt ;tubtt bttk nhrmtr""t lte s bttgtt Jtzu fkfw jtuJttltwk CtwjttE dtgtwk JtuheNttjtB lttu rltgtbt n;ttu fu vtqSbttk ctuXt vtAe cttujtJttltwk ltrn ;tubts WXJttltwk vtKt ltrn. vtqS fh;tt fh;ttk Fgttjt ytJgttu fu vttu;tu fkfw jttJtJttltwk Ctwjte dtgtt Au. fkfw btuGJtJtt btkr'hbttk ytswcttsw ltsh 'tuztJte vthk;tw btt;ttB lte bttgtt:te fkfw Jtdth htS btwkLJtKtbttk btwftE dtgtt, ;tubtltu :tgtwk fu nJtu Ntwk fhJtwk.


'uJte Ct³;t htS JtuheNttjtB yu ;twh;t s fxthe ftZe vttu;ttlte xatjte ytkdtGe ftvteltu btt;ttBltu vttu;ttltt ~r"thlttu attk'jttu fgttuo yltu vtqsltrJtr"t vtqKto fhe yltu ltbt{CttJtu vt{t:tltto fhe fu nu 'gttGw btt;ttB, bttht ~r"thlttu fkfwltu m:ttltu mJtefthNttuB yltu btthe Ctwjtatwf ntugt ;ttu bttV fhNttu. btt;tt nhrmtr""t JtuheNttjtBlte vtrJt*t Ctr³;t:te vt{mtllt :tE cttujgtt. bttkdt ;tthu su SuEyu ;tu bttkdt.


htS JtuheNttjtByu fngtwk nu btt;tt nwk ct"te s he;tu ytvtlte f]vtt:te mtk;twMx Awk vtKt ytvtu btltu su mJtvltbttk fngtw n;tw ;tu vt{bttKtu ytvt btthu ;gttk vt"tthtu. btt;ttByu fngtwk, btthe ;tltu Nth;t gtt' Au ltu ? yu vt{bttKtu ybtu ytJteNtw. JtuheNttjtByu fngtwk, btt;ttB btltu btkswh Au. btt;ttByu fngtw, ytJt;teftjtu nwk ;tthe mtt:tu s~h:te ytJteNt. ctesu r'Jtmtu mtJtthbttk JtuheNttjtB htS ytltkr';t Jt'ltu btt;ttBltt btkr'hu dtgtt yltu CttJtCtr³;tvtqJtof vtqS fhe yltu vt{t:tltto fhe btt;ttBlte yt|ttlte htn Su;tt hngtt. yuxjttbttk s ytftNtJttKte :tE fu nu htslt ;tw ;ttht Dttuzt Wvth yt~Z :tEltu btltbttk htsvtevtjttltwk "gttlt "th su:te DtKtt s xwkf mtbtgtbttk yu m:tGu vtntukate sENt yltu nwk ;tthe mtt:tu s vttAG ytJtwk Awk.


yt Ntc'tu mttkCtGe JtuheNttjtB y;gtk;t FtwNt :tE dtgtt yltu btt;ttBltu ltbtmfth fhe vttu;ttltt Dttuzt Wvth yt~Z :tgtt. "ttuzt Wvth ctumt;ttlte mtt:tu s bttk nhrmtr""tltt ©;ttvt:te Dttuztu Ftqct s dtr;t:te sbtelt vth 'tuzJtt jttdgttu. btt*t ctu *tKt fjttfbttk s vttu;ttltt ©'uNtbttk ytJte vtntukatujtt stuEltu htstltt btltbttk :tgtwk fu btt;ttB yu btltu Ntwk Ct{rbt;t fgttuo nNtu ? yuJtt yltuf ;tforJt;tof mtt:tu htst vttu;ttlte Nth;tltwk Cttlt Ctqjte dtgtt yltu Ntkft:te ©uhtEltu vttAwk JtGeltu stuJtt jttdgtt. vttAG YrMx fh;ttk ;tubtKtu stugtwk fu nhrmtr""t btt;ttB cttrjtftltwk mJt~vt jtEltu JttDt vth mtJtthe fhe ytJte hngtt n;ttk. htS JtuheNttjtBltu vttAG YrMx fh;ttk SuEltu btt;ttByu fngtw nu Jt;mt, ;tu btthe Nth;tlttu Ctkdt fgttuo Au. bttxu ynek s yltu ybtu sgttk Aeyu ;gttk s ;twk ybttht m:ttltftu ctk"ttJtsu. btt;ttB htsvtevtjttlte n'bttk ;ttu ytJte dtgtt n;tt s vthk;tw, ;tubtlte EaAt btt;ttBltu vttu;ttltt btnujtbttk vt"thtJte btnujtbttk btkr'h ctk"ttJte 'hhtus btt;ttBltt athKttulte mtuJttlttu jttCt jtuJttlte n;te. vttu;ttlte Ctqjt:te ;tubtltu ctnw s vtm;ttJttu :tgttu. A;ttk btt;ttBlte yuJte s EaAt nNtu fu Ntnuh ctnth vttu;ttltw m:ttlt :ttgt bttxu htsJte vttu;ttlte Nth;t Ctqjte dtgtt. `e btt;ttByu yt sdgttyu JttDt vth rcthtBltu htS JtuheNttjtBltu 'Ntoltt ytvgtt n;tt. yt r'Jtmt E.mt. 1657 lte mttjtlte ltJtht*teltt ytXbtltu btkdtGJtthlttu r'Jtmt n;ttu. yt yMxbte yltu btkdtGJtthltu r'Jtmtu `e nhrmtr""t btt;ttB mtJtthu JtuheNttjtB mtt:tu rltfGgtt yltu ;tu s r'Jtmtu htsvtevtjtt ltBf ytJteltu Ntnuhlte ctnth mtkSudttuJtNtt;t htuftE dtgtt yltu yu s sdgttyu htS JtuheNttjtByu CtJgt btkr'h ctk"ttJgtw. mtt:tu btntftGu#h btnt'uJtltwk btkr'h, Jteh Jti;ttGltwk btkr'h ;tubts ylgt 'uJtm:ttlt vtKt htSyu ctlttJgtt. htS JtuheNttjtB htus yne ytJteltu CttJtCtr³;tvtqJtof mtuJtt vtqS fhe Sgt. vttu;ttlte mtt:tu Wssilt:te htsvtevtjtt btt;ttB nhrmtr""t vt"ttgtto ctt' htSlttu Ctr³;tCttJt Jt"te dtgttu. btt;ttBltwk btkr'h ctk"ttJgtwk n;tw ;gttk vttu;ttlte btt;tt ltk'fwJthcttlte gtt'bttk ltk'vtwh dttbt JtmttJgtwk yltu ;tubtlte ctt yuu ltk'vtwh dttbtbttk ltk'fu#h btnt'uJtlte m:ttvtltt fhe yltu ;tubtlte gtt'dtehebttk ltk'fu#h btnt'uJtltwk btkr'h ctk"ttJgtwk. yt btkr'h E.mt. 1660 bttk ctk"ttJgtw yltu s;ttk ltk'vtwh Wvth:te lttk'tu' ;thefu ytuGFttgtwk yltu ytsltwk yt ltt'tuuk' sqltthts Wvth:te htsvtevtjtt fnuJttgt Au.


yt vt{bttKtu htsvtevtjtt Ntnuhbttk ytJtujt bttk sdt'kctt nhrmtr""tB E.mt. 1657 bttk ltJtht*teltt yMxbteltu r'Jtmtu htS JtuheNttjtBlte Ctr³;t «tht mttHtt;t 'un "tthKt fhe vt"ttgtto n;tt yltu ytsu vtKt yubtlte s f]vtt Jtzu htsvtevtjtt Ntnuhlte W@thtuW;th vt{dtr;t yltu Sntusjttjte :tE hne Au.


E.mt. 1707 bttk 'wftG vtzgttu ;gtthu htS JtuheNttjtB yu btkr'hlte ctnth ;tGtJt ctk"ttJgtw n;twk yltu mtt:tu vt{gttudtNttGtlte cttswyu ytJtujte JttJt vtKt ;tu mtt:tu ctk"ttJte n;te.


`e sdt;tsltlte bttk nhrmtr""tltu vttu;ttlte `""tt Ctr³;t Jtzu Wssilt:te htsvtevtjtt jttJtltth vthbt Ct³;t 'gttGw htsJte`e JtuheNttjtB 61 JtMto mtw"te y;gtk;t mtthe he;tu htsgt fhe 85 JtMtolte Wkbthu E.mt. 1751 bttk btt;ttBltt "ttbtbttk sJtt bttxu mt'tltu bttxu vttuZe dtgtt.


;tubtltt mJtdtoJttmt ctt' ;tubtltt vtw*t B;trmtkn yu swltthts:te dtt'e ltk'vtwh (lttk'tu' ntjtltwk htsvtevtjtt) bttk m:ttvte ytsu lttk'tu' ;ttjtwft ;thefu ytuGFttgt Au.


;gtth vtAe
(28) `e vt{;ttvtrmtknB
(29) `e htgtrmtknB
(30) `e ysctrmtknB
(31) `e htbtrmtknB
(32) `e ltnthrmtknB
(33) `e cteS JtuheNttjtB
(34) `e dtkCtehrmtknB
(35) `e A*tmttjtB
(36) `e rJtsgtrmtknB
(37) `e htsulYrmtknB
(38) ntjtltt vt{Srvt{gt htsJte `e h"twrJth rmtknB htsvtevtjttlte slt;ttltt n'gtbttk rcthtsbttlt Au.


E.mt. 1950 btt;ttBltwk btkr'h dtwsht;t mthfthltu mttukvttgtw. ;gtth:te 1973 mtw"te dtwsht;t mthfthu JtneJtx fgttuo yltu ;gtthctt' htsvtevtjtt Ntnuh rnl'w 'uJtm:ttlt frbtrxltu JtneJtx mttukvgttu.nhrmtr""t btt;ttlttu rNtjttjtuFt


vt{tatelt Er;tntmt btwsct Jteh rJt_bttr';gt:te vt{Fgtt;t :tgtujtt Wssilt ltdtheltt vthbtth htsgtf;tto rJt$tatG vt{'uNtbttk htsvtevtjttltt athKtbttk ytJteltu Jtmtujtt n;tt. vttu;ttlte EMx'uJte `e nhrmtr""tyu mJtvlt ytvte mttHtt;t 'uJt;tt `e btntftjtu#h Jteh Jti;ttG yltu 'iJte`e vttu;tu yt vt{'uNtbttk m:ttlt fhJtt EaAu Au. ytbt yt|tt ytvte vtrhKttbtu htsvtevtjttlte vtwKgtCtwrbtbttk yt 'uJt m:ttrvt;t :tgttk yltu yt btkr'htu ctk"ttJgtt.


ftGu fhe dtturnjt JtkNtlte vtuZe 'h vtuZeyu htsvtevtjttltt htsgtf;ttoytulte `uKtebttk yJttoatelt htsgtvt""tr;tbttk Waat yltu ydt{m:ttltu rcthts;tt ytvtKtt ntjtltt htsvte;tt, vt{Svttjtf lttbt'th btnthtKtt `e rJtsgtrmtknB btnthts mttnuct fu.mte. yumt. ytE. dtt'eyu ytJgtt. ;tuytuyu vttu;ttltt htsgtybtjtbttk vt{:tbt 'mtftbttk cteS jttuftuvtgttudte ftgttuo mtt:tu fuxjttf 'uJtGtultt BKttu""tth fhe vtkatbtwFte nltwbttlt, Nte;tGtbtt;tt yltu htbtvtwhtltt `e hKtAtuzBltt ltJtt 'uJtGtu ctk"ttJte `e btntftGu#h "tbtuo#hltt 'uJtGltt mtCttbtkzvtltt vttgtt su vt{tatelt JtFt;tltt y"tqht n;tt ;tu vth vttftu btkzvt ctk"ttJte ;gttk `e nhrmtr""t btt;ttltt 'uJtGbttk ;tGeyu ythmt sztJte vttu;ttlte "tbto lteMXt:te vt{Slte "ttrbtof Jt]r;tltu vttuMte W@tuB;t fhe Au. yu htsgt f;ttolttu rltbtoG ybtjt r'ltvt{r;tr'lt Jt]r""t vttbttu. ym;twbte;te mtkJt;t 1983 ltt bttDtJt'e 14, btntrNtJtht*te ctw"tJtth, ;ttheFt (2B) bttato mtltu 1927.


Wvthtu³;t vt{bttKtulttu rNtjttjtuFt nsw vtKt btt;ttBltt btkr'hlte ctnth Au.bttk nhrmtr""tlte Wssiltbttk vt"thtbtKte

bttGJtt 'uNtbttk at{_Jt;teo vth 'w&Ft Ctkslt htS Jteh rJt_btltt htsgtlttu ybtjt n;ttu ;gtthu rJt_bt mtkJt;tlte Nt~yt;tbttk ctu nSh JtMto vtnujtt mttihtMx[ltt Ntr³;t"ttbt nhrmtr""t btt;ttlte Atgttbttk ytJtujtt dttk"tJte ctk'h vttmtultt btejtltvtwh btegttKte ltdthbttk vt{Ctt;tmtult htSlte htsmt@tt n;te. htS vt{Ctt;tmtult attJtzt htsvtq;t, yltu Wssilt vtr;t Jteh rJt_btltt ;tu btmtegttE CttE n;tt.


mtJto Ntr³;tbttlt sdt'kctt nhrmtr""t f]vtt:te dttk"tJte ctk'hbttk jttFttulttu Jtuvtth Ftuzltth mttnrmtf 'rhgttFtuzw Nttn mttu'tdth Jtuvttheytu 'rhgttvtthlte mtbt]r""t Ftukate jttJte vt{Ctt;tmtult attJtztltt "tltCtkzth AjtftJt;tt n;tt. bttgttJte bttunelte suJte htsmt@tt yltu yFtqx Ctkzth:te dtbtu ;tuJttu bttKtmt vtKt bttukntDt :tgtt Jtdth Cttdgtu s hne Ntfu. ytbt ;ttu htsvtqr;t mtkmfth "thtJtlttht gtwJttlt htS vt{Ctt;tmtult attJtzt sdt'kctt nhrmtr""t btt ltt Ct³;t n;tt yltu yubtltt Ntr³;t"ttbtlte gtt*ttyu ytJtltth gttr*tftultt Sltbttjtltwwk hHtKt fh;tt vthk;tw mtbtgtltt JtnuKt mtt:tu mt@tt, mtkvtr;t yltu mtwk'heytu vt{tv;t :t;tt yu attJtzt htS vt{Ctt;tmtultrmtkn rJtjttmte, yuNtythtbte ctlte dtgtt. vt{Ctt;tmtult attJtztltu mtt;t htKteytu ntuJtt A;ttk bttgttJte btturnltebttk yk"t ctlte vttu;ttlttu "tbto Ctqjteltu yu htS btt;tt nhrmtr""tltt _tu"tlttu Cttudt ctlte Ctthu gtt;tlttbttk btwftE dtgtt.


t{Ctt;tmtultlte htKte vt{Ctt;t'uJte btt;tt nhrmtr""tlte Ftqct s Wvttmtf n;te. BJtltbttk htsvttxlte bttunbttgttlttu hkdt jtdttzgtt rJtltt vttu;ttlte fwG'uJte btt;tt nhrmtr"tlte yt;btrJt#tmt yltu `""ttCtr³;t:te Ftqct s CttJtvtqJtof Ctr³;t fh;te n;te. ltJtht*teltt r'Jtmttu 'hbgttlt hts'hctthlte fwkJtheytu htKteytu ;t:tt dttbtlte ctulttu mtt:tu btt;ttBltt dthcttytu vtKt dtt;te %btt;tt nhrmtr""t^ S;tu vtKt ytJte Ctr³;tvtqKto vttu;ttlte Ct³;ttulte `""ttCttJtlttltu ltehFtJtt ytJt;tt yltu btltwMgt'un "tthKt fhe mtnujttKteytu mtt:tu dthctu Dtwbt;tt.


yuf JtFt;t ltJtht*teltt dttGt 'hbgttlt htKte vt{Ctt'uJteyu btt;ttBltt dthcttytu vttu;ttlttk attufbttk ct"te s htKteytu mttuGu NtKtdtthmtB mttnujteytulte mtt:tu dthcttu "twbt;te n;te. yt JtFt;tu vt{Ctt;t'uJtltwk fwxwkct ;tubts htS vt{Ctt;tmtultermtkn attJtzt vtKt dthctt SuJtt bttxu s~Fttbttk ctuXt n;tt. dthcttbttk ;tjtelt yuJte mtti mtnujteytu mtt:tu %btt;tt nhrmtr""t^ vtKt mttuGu NtKtdtth mtB dthcttbttk hbtJtt bttxu btltwMgt'un "tthKt fhe vt"ttgtto. ;tubtltt ytJt;ttlte mtt:tu mtbtdt{ dthcttbttk mtwJttmt yltu vt{ftNte;t sdt'kctt nhrmtr""tlte ysct ;tusvt{Ctt:te dthctelttu btkzvt LkFtJttE dtgttu. ySKte ytJtujte yt ~vtJt;te gtwJt;teltu vt{Ctt'uJteyu vtKt CTttJtltt"te ytJtfth ytvgttu Ctr³;t ;thcttuG Jtt;ttJthKtbttk sdt'kctt btt;tt nhrmtr""tbttlte ;tusvt{CttJt:te dthctt yltu Ctr³;tCttJtlttu ytltk' hujttE dtgttu yltu ;tubtltt ytdtbtlt:te dthcttltt W;mtJtbttk yltuhtu hkdt AJttE dtgttu.


'wh vttu;ttltt btnujtltt L~Fttbttk:te vttu;ttlte htKteytu mtt:tu dthctu Dtwbte hnujt r'Jgt mtwk'he (bttk nhrmtr""t) ltu htS vt{Ctt;tmtultrmtkn lt ytuGFte Ntfgtt. rJtjttmte htSlte ytkFt ytdtG:te bttgttJte bttunltt vtzG 'qh lt :tE Ntfgtt. ySKte mtwk'heltu yufexNtu SuE hnujtt vt{Ctt;tmtultrmtkn ltt btltbttk rJtMtrJtfth Sdgttu. htKteytulte ntshebttk ;ttu yu dthcte btkzvtbttk lt sE Ntfgtt vthk;tw Lzvt jtE vttu;ttlttu yk"tth vtAuztu ytuZe yu rJtfthJtkNt :tgtujttu htS htKteJttmtltt vt{JtuNt"Jtthlte ftuZe bttk sE Awvttgttu. ht;tltt Aujtt vtntuhu dthcte sgttu;tlte vt{t:toltt :tE. vt{mtt' Jtnukattgtt ctt' ytslttu W;mtJt vtwhtu :t;ttk sdt'kctt btt;tt nhrmtr""t ytltk' vtqKto :t;tt vttu;ttltt btkr'h CtKte vttAt Vh;tt vtujte ftuZe bttk:te vtmtth :t;ttk n;tt ;gtthu ;gttk AwvttE hnujtt vt{Ctt;tmtultrmtkn ltu btt ytzu ytz cttk"te ;tubtltu s;ttkk htufgtt yltu btr;t Vhujtt htSyu sdt'kctt vttmtu yltwrat;t bttkdtKte fhe.


htSlte vttvtJt]r;t mttbtu yulte btkdtjt Ctr³;tCttJtltt lttu Fgttjt htFteltu htSlte yltwate;t bttkdtKte mttbtu vtKt sdt'kctt vtnujteHtKtu ;ttu Nttk;t hne dtgtt yltu vttu;ttlte Ntr³;tlttu Fgttjt ytvte htSltu cttsw vth Ftmte sJtt sKttJgtwk A;ttk htSyu hm;ttu lt ytvgttu ;gtthu CtdtJttlt btntftGlte vthbt Ntr³;tbttk nhrmtr""t yu vttu;ttltwk fhtjt ~vt "tthKt fhe, htS vt{Ctt;tmtult mttbtu vttu;ttltwk r*tNtwjt ;ttfe rmtknKt suJte *ttz vttze, 'wMx nwk mtathtath sdt;tlte sltu;tt Awk, ;tuk btthe btgtto't ytuGkdte su btwFttoE fhe ;tu bttxu ;tltu vtGJtthbttk btthe lttFgttu ntu;t vtKt, Ntwk f~? ;tthe htKte vt{Ctt'uJte btthe Wvttmtf Au. btthu btlt vtw*te suJte Jtntjte yu htsvtq;ttKteltt atqze attk'jtlttu Fgttjt htFte ;tltu BJt;ttu sJtt 'Wk, vtKt btthtu yHtbgt yvtht"t fhJtt ct'jt ;tltu rNtHtt VhbttW Aw fu ytJt;te ftjt:te ;tthu ftugtjtt zwkdth Wvth bttht btkr'h ytJtJtwk vtzNtu, ;gttk ;tltu WfG;tt ;tujtbttk CtwkB nwk ;tt~ CtHtKt fheNt, yltu vtAe BJt;ttu fhe htus ;tltu vttAtu bttufjteNt, sdt;tlttk vtrh;ttvt yltu vttvt yu sdt'kcttltwk CtHtKt n;twk.


btt;tt nhrmtr""t yu VhbttJtujte fXtuh mtS mttkCtG;tt s rJtMtgtrJtfth Ctqjte nuct;ttE dtgtujttu htS vt{Ctt;tmtult attJtzt btt ltt athKttubttk Lwfe vtzeltu Ctqjtlttu vtm;ttJttu fh;tt cttujgttu& bttk btthe Ctqjt :tE dtE. nwk vttbth bttKtmt yltu ;tbtu 'gttGw sdt'kctt Atu, ;tu:te bttht:te :tgtujtt yvtht"tlte Htbtt ytvttu. A;ttk btt;ttB ;tulte rJtltk;teltu bttlgt lt htFteltu vttu;ttlte r'Jgt dtr;t:te ftugtjtt zwkdth Wvth vt"tthe dtgtt.


vttu;ttltt Dttuh f];gt yltu vttvttu ct'jt HttuCt vttbtujttu vt{Ctt;tmtult attJtzt yt Jtt;t vttu;ttlte htKteytultu vtKt fne Ntfgttu ltnek. cteS r'Jtmt:te yufjttu s ftugtjtt zwkdth Wvth rcthts;ttk bttk nhrmtr""tltu btkr'hu mtS CttudtJtJtt sJtt jttdgttu.


vt{Ctt;tmtult attJtztltu ytJtujttu Su;ttk s _tu"te;t ctlte btt nhrmtr""t ;tultu WfG;ttk ;tujtlte fztEbttk lttFt;ttk ltu ;tulte CtHt fgtto vtAe Vhe:te mtBJtlt fhe yultu vttAtu bttufjt;ttk, yt he;tu vt{Ctt;tmtult attJtztltu 'hhtus WfG;ttk ;tujtbttk ;tGtJtwk vtz;twk yuxjtu ;tu ymtmf;t ykdtvtezt ;t:tt btltltt HttuCtltu fthKtu ;tultwk mtw'Z mtwk'h Ntheh "tebtu "tebtu NttuMtJtt jttdgtwk.


mtbtgtdttGtu Jte;t;ttk 'w&FtCtkslt htS rJt_bt «thftlte gtt*ttyu ytJgtt n;tt yltu vttAt Vh;ttk vttu;ttltt btmteytE CttE vt{Ctt;tmtultltt btnubttlt ctlgtt. bteXe btnubttltdtr;t bttKte hnujtt Jteh rJt_btlte atftuh YrMx vt{Ctt;tmtultltt btwFt vth vtz;ttk ;tultt yk;thlte dtwv;t Jgt:ttyu fGe dtgtt yltu bttuftu btG;tt ct"te rJtdt;tu nfef;t rJt_btrmtknu SKte jte"te yltu mtSbttk:te ;tultu btw³;t fhJtt Jtatlt ytvgtwk.


ctesu r'Jtmtu vt{Ctt;tmtultltu ct'jtu sdt'kctt nhrmtr""tltu vttu;ttlt 'unlttu Cttudt ytvtJtt htS rJt_bt vttu;tu ;tigtth :tgtt. ;tulte ;tigtthe attu²mt nu;tw vtth vtzu ;tuJte ctwr""tdtbgt n;te. htS rJt_btu sbtigtt:te vttu;ttltwk Ntheh atehe ;tubttk mJttr'Mx btmttjtt Ctgttoltu vth yGJteltt vttltltt vttxt cttk"gtt. vtAe htS vt{Ctt;t attJtztlttu vttuNttf vtnuheltu bttuZwk AwvttJte htS rJt_bt ftugtjtt zwkdth Wvth nhrmtr""tltt btkr'hu dtgtt yltu sdt'kcttlte vtqS fhe vttmtu WfG;tt ;tujtlte fztEbttk yuKtu vttu;ttlttu btmttjtt Cthujttu 'unltwk ctrjt'tlt rmJtfth;tt sdt'kcttltwk yk;th vt{mtllt;tt:te AjtftE dtgtwk yltu htSltu BJt;tt fgtto vtAe Su;tt vt{Ctt;tmtultltu ct'jtu htS rJt_bt n;tt. rJt_btu sdt'kctt nhrmtr""t ltt athKttubttk vt{Kttbt fhe bttlte m;tw;te fhe.


vt{Ctt;t attJtztltu ct'jtu vttu;ttltt 'uNtlttu Cttudt ytvtJtt ytJtujtt rJt_btltt btltlte EaAt SKte dtgtujttk sdt'kctt vt{mtlltt;tt:te nmteltu cttujgtt& htS rJt_bt, ;tthe vthbtt:to CttJtltt:te nwk FtwNt :tE dtE Awk. ;tthu EaAt ntugt ;tu bttkdt.


yt he;tu bttlte vt{mtllt;tt btuGJte btt;ttB vttmtu ctu Jth'tlt bttkdgtt yltu vtnujtw Jth'tlt bttkdgtw vtCtt;tmtultltu bttVe ytvttu yltu yt mttHtt;t sdt'kctt btthe mtt:tu Wssilt vt"tthtu. ytvtltwk btkr'h ctk"ttJte ;gtt nwk ytvtlte mtuJtt vtwS fheNt.


sdt'kctt nhrmtr""tyu htS rJt_btllte ctuW EaAt vtqKto fh;tt fngtw & yts:te vt{Ctt;tmtultlte mtS bttV f~ Awk ltu ;tthe Ctr³;t CttJtltt Lejte nwk Wssilt ytJteNt, ;twk yne:te vttAtu VheNt ;gtthu nwk mtt;t Jthmtlte cttrjtftltwk ~vt jtEltu ;ttht Dttuztu vttAG attjte ytJteNt. Nth;t yu Auu fu Wssilt vtntukat;tt mtw"te fgtthugt vttAwk JtGe SuJtwk ltnek. SuENt ;ttu nwk ;tu m:tGu :ttuCte sENt. ;gttk:te yuf zdtjtwk vtKt ytdtG ltnek attjtwk.


sdt'kcttlte Nth;t bttlgt fhe FtwNt :tE htS rJt_btu nhrmtr""tlttu sgtltt' fhe ytltk'tu;mtJt htS vt{Ctt;tmtult mtt:tu btlttJgttu yltu rJt_btltt Dttuzt vttAG sJtt bttGJtt ltefGgtt btsjt fh;tt Auf Wssilt vttmtu mtVht lt'eltu ftkXu vtntukagtt vtAe htS rJt_btltt btltbttk sdt'kcttltt ytdtbtlt rJtNtu Ct{bt :tgtt yuKtu vttAwk JtGeltu Sugtwk ;ttu mtt;t Jthmtlte fwbttheft ~vtu bttk nhrmtr""t WCtujtt 'uFttgtt ;gtthu vttu;ttlte Ctqjtlttu Fgttjt ytJgttu.


vttAG attjgtt ytJt;tt btt nhrmtr""t yu s m:tGu mtVht lt'eltu rfltthu :tkCte sE cttujgtt & htS rJt_bt, nJtu yuf zdtjtwk vtKt nwk yne:te ytdtG ltne attjtw, rJt_btu Ftqct s rJtltk;te fhe A;ttk btt;ttByu fngtwk btu btt~ Jtatlt vttÉgtwk Au ;twk ynek s btt~ btkr'h ctk"ttJtsu.


ytbt, sdt'kcttlte yt|tt btwsct rJt_btu mtVht lt'eltu ftkXu btkr'h ctk"ttJte ;gttk gt|tt'e fheltu sdt'kctt nhrmtr""tlte vt{r;tMXt m:ttvtltt fhe.


ynek mttihtMx[bttk ftugtjtt zwkdth Wvth ytJtujtt btwG vt{tdtxgt m:ttvtltt btkr'hu bttk nhrmtr""tlte Ntgtlt yth;te :tE dtgtt vtAe sdt'kctt bttGJttbttk ytJtujtt btkr'hu vt"tthe Sgt Au. btt;ttByu ytftNtJttKte btthV;t vtqSheltu fnujtwk & bttGJttvtr;t htS rJt_bt Wvth vt{mtllt :tE btuk ytvtujtt Jth'tlt vt{bttKtu nwk bttGJtt 'uNtbttk dtE Awk A;ttk bttht yt btqG m:ttltf Ntr³;t"ttbtlttu btrnbtt n;ttu yuJttu s ytdtG hnuNtu. ht;tltt mtJttvtntuh vtAe btthe vtqS Wssiltltt btkr'hu :tNtu. yuxjtu ;tu vtAe ftugtjtt zwkdthltwk btt~ btkr'h ctk"t htFtSu. mtJtt vtntuh r'Jtmtu atzgtu r'Jgt dtr;t:te nwk dttk"tJte ftugtjttltt btkr'hu vttAe ytJteNt. ;tu vtAe ynekltwk btkr'h Fttujte vtqS fhSu. r'JtmtCth nwk yt btkr'hbttk hneNt.


ytbt, htS rJt_btr';gtltt mtbtgt- ctu nSh JtMto:te `e sdt'kctt nhrmtr""t mttihtMx[ yltu bttGJtt lttk ctuW Ntr³;t"ttbtbttk vtqSgt Au. r'Jtmtltt vtqS mttihtMx[bttk yltu ht*telte vtqS mtVht lt'eltu ftkXu Wssiltltt btkr'h mJtefthe nhrmtr""t btt;tt Ct³;ttultwk fjgttKt fhu Au yltu yu s _bt vt{bttKtu y;gtthu mtukfztu JtMttuo:te yuf"tthtu mtatJttE hngttu.


htus vt{Ctt;tu mtJtt vtntuh r'Jtmt atzgtu sdt'kctt Wssilt:te ftugtjtt zwkdth vttAt vt"tthJttlte cttct;tbttk btt;ttBltt vthattlte yt Jtt;t lttuk"tJtt suJte Au fu mtJtthu btkr'h Fttujt;ttk bttlte vt{r;tbttltt btqr;toltt fvttGu vthmtuJttltt rctk'wytu 'uFttgt Au ;tubts vt{Jttmt fhe ytJgttlte rltNttlte ;thefu btt;ttBlte athKt vtt'wftytu "twGJttGe sKttgt Au.


sdt'kcttltt cttswltt btkr'hltu Suzu Fttuhztbttk cttk"tujttu rnkztuGtu Lwjt;ttu ntugt yuJttu yJtts vtKt ftuEf Jtth mtkCtGtgt Au. ytsu ;ttu mtkmtthltt hkdt ct'jttE bttgttJte ctlte s;tt bttltJtn'gtlte `""ttltu ytkat ytJte Au. yuxjtu 'uJteytultt mt;gt mttatu mJt~vtu SuE Ntf;tt ltrn ntugt - ltrn;ttu sdt'kctt nhrmtr""tlttk vt{Ctt;t 'Ntolt JtFt;tu ;tubtlttk ytdtbtltlttk yuk"ttKt dtE ftjt mtw"teltt sbttltltt ysct vthatt~vtu vt{;gtHt SuE Ntft;tt yltu yuJtt vthatt Sulttht DtKtt mttHteytu ytsu vtKt ngtt;t Au.


Copyright 2015, all Rights Reserved by Jay Harsiddhi mata.
Developed by Shreeji Soft Solution